Primaria Huedin

Wednesday
Nov 14th
    Romanian English French German Hungarian Italian Polish
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Primaria Atributiile Primarului

Legea 215/2001 (republicata, actualizata), privind administratia publica locala


ART. 63
(1) Primarul îndepline?te urm?toarele categorii principale de atribu?ii:
a) atribu?ii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condi?iile legii;
b) atribu?ii referitoare la rela?ia cu consiliul local;
c) atribu?ii referitoare la bugetul local;
d) atribu?ii privind serviciile publice asigurate cet??enilor;
e) alte atribu?ii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndepline?te func?ia de ofi?er de stare civil? ?i de autoritate tutelar? ?i asigur? func?ionarea serviciilor publice locale de profil, atribu?ii privind organizarea ?i desf??urarea alegerilor, referendumului ?i a recens?mântului. Primarul îndepline?te ?i alte atribu?ii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribu?iilor prev?zute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezint? consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economic?, social? ?i de mediu a unit??ii administrativ-teritoriale;
b) prezint?, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte ?i inform?ri;
c) elaboreaz? proiectele de strategii privind starea economic?, social? ?i de mediu a unit??ii administrativ-teritoriale ?i le supune aprob?rii consiliului local.
(4) În exercitarea atribu?iilor prev?zute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercit? func?ia de ordonator principal de credite;
b) întocme?te proiectul bugetului local ?i contul de încheiere a exerci?iului bugetar ?i le supune spre aprobare consiliului local;
c) ini?iaz?, în condi?iile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi ?i emiterea de titluri de valoare în numele unit??ii administrativ-teritoriale;
d) verific?, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscal? a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât ?i a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribu?iilor prev?zute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneaz? realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice ?i de utilitate public? de interes local;
b) ia m?suri pentru prevenirea ?i, dup? caz, gestionarea situa?iilor de urgen??;
c) ia m?suri pentru organizarea execut?rii ?i executarea în concret a activit??ilor din domeniile prev?zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia m?suri pentru asigurarea inventarierii, eviden?ei statistice, inspec?iei ?i controlului efectu?rii serviciilor publice de interes local prev?zute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum ?i a bunurilor din patrimoniul public ?i privat al unit??ii administrativ-teritoriale;
e) nume?te, sanc?ioneaz? ?i dispune suspendarea, modificarea ?i încetarea raporturilor de serviciu sau, dup? caz, a raporturilor de munc?, în condi?iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ?i pentru conduc?torii institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local;
f) asigur? elaborarea planurilor urbanistice prev?zute de lege, le supune aprob?rii consiliului local ?i ac?ioneaz? pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile ?i autoriza?iile date în competen?a sa prin lege ?i alte acte normative;
h) asigur? realizarea lucr?rilor ?i ia m?surile necesare conform?rii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare european? în domeniul protec?iei mediului ?i gospod?ririi apelor pentru serviciile furnizate cet??enilor.
(6) Pentru exercitarea corespunz?toare a atribu?iilor sale, primarul colaboreaz? cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ?i celorlalte organe de specialitate ale administra?iei publice centrale din unit??ile administrativ-teritoriale, precum ?i cu consiliul jude?ean.
(7) Numirea conduc?torilor institu?iilor ?i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor ?i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condi?iile legii. Numirea se face prin dispozi?ia primarului, având anexat contractul de management.